Dell Customer Connect 1.5.1

Dell Customer Connect 1.5.1

Dell Inc. – Shareware – Windows
Dell khách hàng kết nối, một ứng dụng phần mềm truy cập từ xa cho phép kỹ thuật viên của Dell, với sự chấp thuận của bạn, để từ xa vào hệ thống của bạn để giúp khắc phục sự cố bất kỳ vấn đề nào bạn có thể gặp.

Tổng quan

Dell Customer Connect là một Shareware phần mềm trong danh mục Thể loại khác được phát triển bởi Dell Inc..

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 5.089 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của Dell Customer Connect là 1.5.1, phát hành vào ngày 23/10/2017. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 07/04/2015. Phiên bản phổ biến nhất là 1.5.1, được sử dụng bởi 52 % trong tất cả các cài đặt.

Dell Customer Connect đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows.

Dell Customer Connect Vẫn chưa được đánh giá xếp hạng bởi người sử dụng của chúng tôi


Viết nhận xét cho Dell Customer Connect!

Cài đặt

người sử dụng 5.089 UpdateStar có Dell Customer Connect cài đặt tháng trước.
Tải về trực tiếp chưa khả dụng. Vui lòng thêm vào.

Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản